۱۳ سيزده جمله آموزنده

۱. از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال!
۲. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!
۳. مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است!
۴. همیشه رفیق پا برهنه ها باش، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!
۵. با تمام فقر، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!
۶. هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید!
۷. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد!
۸. شجاعت یعنی : بترس، بلرز، ولی یک قدم به جلو بردار!
۹. وقتی كاملا ًتنهـا و بى كس شدی بدان که خدا همه را بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش فقط!
۱۰ یادت باشد که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی و به آنچه كه برات گریه دار بود میخندی!
۱۱. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد، هیزم است
۱۲. کشتن گنجشکها، کرکس را ادب نمی کند!
۱۳. فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی حماقت نه.

رتبه در مطالب پربازدید
8

تعداد کانالهای انتشار دهنده
196

مجموع بازدید در همه کانالها
1.1m

اولین کانال
gizmiztel

زمان اولین انتشار
01:09:11